Στο πλαίσιο τhς συνεργασίας του ομίλου  με   Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  Επαγγελματικού προσανατολισμού  και ψυχολογικής  υποστήριξης, οι σπουδαστές ενημερώνονται  για τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που δίνουν επαγγελματική  αναγνώριση ανά επιστημονικό πεδίο, και τον τρόπο Προσανατολισμού,  αναλύουν το σύστημα πρόσβασης σε  τομείς απασχόλησης των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Συνεχείς  ενημέρωση για θέσεις εργασίας και  χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και  εξέλιξη των εργασιακών νομοθετικών πλαισίων.