Το ”Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (Μarketing)” είναι πολύ απαραίτητο στέλεχος για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με κύριο σκοπό του τον προσδιορισμό των αναγκών των καταναλωτών και την δημιουργία προϊόντων ικανών να επηρεάσουν την συμπεριφορά τους.

Στο ΙΕΚ Ιπποκράτειος θα μάθει να μελετά την αγορά, να προτείνει λύσεις, να σχεδιάζει και να υλοποιεί ενέργειες προώθησης. Μαθαίνει τις σύγχρονες πρακτικές του Μarketing και εξοικειώνεται με το επάγγελμα μέσα από σεμινάρια, ημερίδες και επισκέψεις σε μεγάλες εταιρείες κατά την διάρκεια της φοίτησης. Επιπλέον συνεργάζεται με καταξιωμένα διευθυντικά στελέχη και με την εμπειρία τους μαθαίνει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας. Κατά την διάρκεια της φοίτητης πραγματοποιεί case studies και εργάζεται σε εικονικό περιβάλλον επιχείρησης.

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα Ειδικός Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)– ΜARKETING Ι, ΙΙ

 • ο ρόλος του marketing στην σύγχρονη οικονομία
 • το περιβάλλον που αναπτύσσεται το marketing
 • η αγορά
 • το προϊόν
 • η τιμολόγηση
 • τα δίχτυα διανομής

– ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγρονης επιχείρησης
 • η ενεργοποίηση των επιχειρησέων – οργανισμών
 • η λειτουργία του προγραμματισμού και η λήψη αποφάσεων
 • η λειτουργία της οργάνωσης
 • η λειτουργία της διεύθυνσης και ο ανθρώπινος παράγοντας
 • η λειτουργία του ελέγχου

– ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,ΕΝΟΧΙΚΟ,ΕΜΠΟΡΙΚΟ)

 • αστικό δίκαιο
 • έννοια του δικαίου
 • διαιρέσεις του δικαίου
 • πηγές του δικαίου
 • υποκείμενα δικαίου
 • περί του δικαιώματος
 • περί δικαιοπραξιών
 • περί αντιπροσωπεύσεως
 • περί παραγραφής και αποσβεστικής προθεσμίας
 • περί της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ενοχικό
 • εμπράγματο
 • εμπορικό δίκαιο
 • πτωχευτικό δίκαιο

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΙΙ

 • εισαγωγικές έννοιες
 • περί ποσών – ποσοστών
 • απλή μέθοδος των τριών – σύνθετη μέθοδος των τριών – ποσοστά
 • περι μερισμού
 • προβλήματα μερισμού
 • προβλήματα εταιρείας
 • περι απλου τόκου
 • προεξόφληση
 • περι ισοδύναμων γραμματίων
 • ανατοκισμός ή σύνθετος τόκος
 • ράντες
 • δάνεια ενιαία
 • ομολογιακά δάνεια

– ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

 • συλλογή στατιστικών στοιχείων
 • παρουσίαση στατιστικών στοιχείων
 • εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων μιας μεταβλητής
 • μέτρα θέσεως
 • μέτρα διασποράς
 • ασυμετρία – κύρτωση
 • παλινδρόμηση και συσχέτιση δυο μεταβλητών
 • χρονολογικές σειρές
 • αριθμοδείκτες

 

Μαθήματα Ειδικός Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)– ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

 • εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης και την λογιστική
 • ο προσδιορισμός και η εμφάνιση της οικονομικής κατάστασης – περιουσίας – της επιχείρησης
 • οι μεταβολές των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και η παρακολούθησή τους
 • οι λογαριασμοί
 • λογιστικά βιβλία και στοιχεία
 • τα λογιστικά σφάλματα και η διόρθωσή τους
 • έννοια και λειτουργία των λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Γ.
 • αποτίμηση περουσιακών στοιχείων
 • λογιστικά συστήματα
 • λογιστική υποκαταστημάτων
 • στοιχεία αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως
 • μηχανογράφικη τήρηση βιβλίων και στοιχείων
 • αριθμοδείκτες

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • χρήση και εφαρμογές της οικονομικής των επιχειρήσεων
 • τεχνικές αριστοποίησης
 • ανάλυση κινδύνων
 • θεωρία ζήτησης
 • εκτίμηση της ζήτησης
 • θεωρία παραγωγής
 • η αγορά και η θεωρία των τιμών
 • τεχνικές προγνώσεων

– ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • έννοια και περιεχόμενο της επικοινωνίας
 • μορφές επικοινωνίας
 • τεχνικές της επικοινωνίας (τεχνική της έγγραφης επικοινωνίας, τεχνικές της προφορικής επικοινωνίας, άλλα τεχνικά μέσα που διευκολύνουν την επιχειρησιακή επικοινωνία)

– ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

 • σημασία και οφέλη από το Διεθνές Εμπόριο
 • λειτουργία του Διεθνούς Εμπορίου
 • προσδιορισμός της τιμής του συναλλάγματος
 • μέτρα και τεχνική του Διεθνές Εμπορίου
 • συμβάσεις ρυθμίσεως του Διεθνούς Εμπορίου
 • οικονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις
 • πρακτική των Δημόσιων Σχέσεων

Μαθήματα Ειδικός Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)– ΈΡΕΥΝΑ ΜΑRKETING

 • η αναγκαιότητα ύπαρξης συστήματος πληροφοριών marketing
 • οι έρευνες marketing
 • τεχνικές έρευνας
 • άσκηση: πραγματοποίηση ολοκληρωμένης έρευνας marketing και παρουσίαση των αποτελεσμάτων

 

– ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • η θέση της διαφήμισης στο μίγμα επικοινωνίας marketing
 • οργάνωση της διαφημιστικής δραστηριότητας
 • τα διαφημιστικά μέσα

– ΜRKETING ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 • λιανεμπόριο
 • χονδρεμπόριο
 • φυσική διανομή

– ΔIOIKHΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • η διοίκηση πωλήσεων
 • σχεδιασμός πωλήσεων
 • η προσωπική πώληση

– ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 • βασικές έννοιες της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή
 • κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή
 • κατηγορίες αγοραστικής συμπεριφοράς
 • η διαδικασία της λήψης της αγοραστικής απόφασης
 • η προστασία του καταναλωτή

– ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • σκοπός της χρηματοοικονομικής διοίκησης
 • χρηματοοικονομική ανάλυση
 • χρηματοοικονομικές προβλέψεις
 • σχεδιασμός – προγραμματισμός
 • διαχείριση κεφαλαίου κίνησης

– ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • η ελληνική οικονομία μεταπολεμικά
 • σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας
 • ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

– ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING

 • κατανομή του marketing management
 • σύστημα υποστήριξης αποφάσεων marketing
 • οργανωτικά σχήματα του marketing
 • έλεγχος και συστήματα ελέγχου marketing

– ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜARKETING (Μarketing Planning)

 • στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρήσεων
 • τα στάδια της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού των διαφόρων τομέων δραστηριοτήτων
 • η διαδικασία σχεδιασμού marketing
 • ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού marketing
 • έρευνα και επιλογή αγορών – στόχων
 • σχεδίαση στρατηγικών marketing
 • σχεδιασμός προγραμμάτων marketing
 • οργάνωση, υλοποίηση και έλεγχος της προσπάθειας marketing

– ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΤΟ Μarketing

 • βασικές έννοιες στη μέτρηση της ζήτησης
 • εκτίμηση της ζήτησης
 • υποδείγματα προβλέψεων υφισταμένων προϊόντων (ποσοτική προσέγγιση – ανάλυση επιχειρηματικής δυναμικότητας)
 • ασκήσεις πάνω στις μεθόδους προβλέψεων

– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΟΥ Μarketing

 • προγραμματισμός άμεσου marketing
 • προγραμματισμός προώθησης πωλήσεων
 • οι δημόσιες σχέσεις από τη σκοπιά του marketing

– ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Μarketing

 • βασικές έννοιες βιομηχανικού marketing
 • τεχνικές αγορών – προμηθειών
 • πηγές πληροφόρησης των μελών του κέντρου αγοραστικών αποφάσεων
 • έρευνα βιομηχανικού marketing

– ΔΙΕΘΝΕΣ Μarketing

 • εισαγωγή στο διεθνές marketing
 • προώθηση προϊόντος στη διεθνή αγορά

– Marketing ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • γενικά για το marketing των υπηρεσιών
 • ειδικά θέματα για marketing υπηρεσιών

– Case Studies Ι, ΙΙ

 • ανάλυση κλάδου, υποκλάδου (market structure contract and performance)
 • ανάλυση αγοράς, τμηματοποίηση, καθορισμός στόχου (market segmenation)
 • πολιτική νέου προϊόντος (launching)
 • το πρόβλημα για επαναλανσάρισμα (relaunching)
 • οργάνωση πωλήσεων και δικτύων διανομής (sales management and channels distribution)
 • αύξηση πωλήσεων μέσω σωστών κινήτρων
 • η αποδοτικότητα στην διαφήμιση
 • τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική (pricing policy and credit policy)
 • προγραμματισμός marketing
 • τιμολογιακή πολιτική και στόχοι
 • αξιολόγηση σωστή των ανταγωνιστών μας
 • κανιβαλισμός (ένα φαινόμενο στη γραμμή των προϊόντων)

– ΑΓΓΛΙΚΑ

– Η/Υ

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης σπουδών – συνέχισης σπουδών στο ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ
 • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
 • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Σεμινάρια και εξειδικεύσεις (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
 • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
 • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.

Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.

Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ της ειδικότητας αυτής, εκπαιδεύονται σε εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα όργανα και συσκευές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο IEK οι φοιτητές παρακολουθούν ένα ευρύ κύκλο σεμιναρίων από διακεκριμένους επαγγελματίες, προκειμένου να αποκτήσουν σφαιρική γνώση στο αντικείμενο τους. Eνδεικτικοί τίτλοι σεμιναρίων: διεθνές marketing, marketing με νέες τεχνολογίες.

 • Η επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην επιχειρηματικότητα και στο marketing

Η Ελληνική Ακαδημία Μarketing διοργάνωσε στο πλαίσιο του Money Show της Αθήνας, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο HILTON ATHENS, συζήτηση με θέμα: “Η επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην επιχειρηματικότητα και στο μάρκετινγκ”.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις Ελληνικές επιχειρήσεις και της κρίσιμης αποστολής που αναλαμβάνει το μάρκετινγκ ως ο συνδετικός κρίκος επιχείρησης και αγοράς.

Στη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και αναζητήθηκαν ρεαλιστικές στρατηγικές για την αποτελεσματική και δημιουργική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από τον κόσμο των επιχειρήσεων και τους ανθρώπους του μάρκετινγκ.

Την ημερίδα παρακολούθησαν σπουδαστές και απόφοιτοι του τομέα Οικονομίας – Διοίκησης του ΙΕΚ Ιπποκράτειος ύστερα από πρόσκληση της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται σε προγράμματα που διαρκούν 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημερινή διδασκαλία σε ωράριο, που επιλέγουν κατά την εγγραφή τους:

   • Πρωινά ωράρια μεταξύ 9:00 και 13:30
   • Μεσημεριανά ωράρια μεταξύ 13:00 και 17:30
   • Απογευματινά ωράρια μεταξύ 17:00 και 21:00

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.

Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]