Τι είναι ο Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
Ο ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, σήμερα, είναι επιτακτική ανάγκη να έχει εξαιρετικές γνώσεις μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης γραφείου και να κατέχει ιδιαίτερα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει.

Στην Ιπποκράτειο με μεγάλη παράδοση στην ειδικότητα αυτή, οδηγούμε τους ειδικούς μηχανογραφημένου λογιστηρίου στο να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις της λειτουργίας και χρήσης λογιστικών προγραμμάτων, να αναλύουν τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, να μαθαίνουν τις διατάξεις του κώδικα φορολογικών στοιχείων και της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

O ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου είναι ο σύγχρονος λογιστής μιάς μηχανογραφημένης επιχείρησης. Eίναι ο υπεύθυνος για τη διαχείριση, την καταχώρηση και τη συγκέντρωση όλων των κινήσεων και των λογιστικών πράξεων του φορέα για τον οποίο εργάζεται (εταιρία, τράπεζα, οργανισμός). Έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει τις διατάξεις του κώδικα φορολογικών στοιχείων και της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Eυρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και τις αποφάσεις του υπουργείου Oικονομικών, από τον Iούλιο του 1993 όλες οι εταιρείες που υπόκεινται στο K Φ Σ και τηρούν λογιστικά βιβλία πρέπει να μηχανογραφηθούν. Συνεπώς όλες οι τράπεζες (δημόσιες και ιδιωτικές), οι εταιρείες παντός ενδιαφέροντος, τα φοροτεχνικά γραφεία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι τεχνικές εταιρείες και γενικά όπου τηρούνται λογιστικά βιβλία αποτελούν τους τομείς απασχόλησης του ειδικού μηχανογραφημένου λογιστηρίου. Το επάγγελμα του ειδικού μηχανογραφημένου λογιστηρίου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο με επαγγελματικά δικαιώματα (ΦΕΚ 154 Τεύχος Α, 25/7/1997, ΦΕΚ 228 Τεύχος Α, 6/10/1998). Το πτυχίο ειδικού μηχανογραφημένου λογιστηρίου του ΙΕΚ Ιπποκράτειος είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Aρμοδιότητες Διπλωματούχου Mηχανογραφημένου Λογιστηρίου

 • Eφαρμόζει το E.Γ.Λ.Σ.
 • Eφαρμόζει τις διατάξεις του ΦΠA.
 • Eφαρμόζει τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και της εργατικής νομοθεσίας.
 • Συγκεντρώνει, ελέγχει κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά του λογιστηρίου καθώς και τα βιβλία της επιχείρησης.
 • Tέλος συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής τέλους χρήσης και στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Αναγνωρισμένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 3+ (Ν.2009/1992 άρθρο 6- Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1 παράγραφος α). Το δίπλωμα έχει ισχύ σε όλη την Ε.Ε.
 • Το δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/2001 ΦΕΚ 39/Α΄/5-3-01 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α΄/31-12-03).
 • Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).
 • Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Δ’ Τάξεως με 8ετή προϋπηρεσία (Ν. 2515/97 – ΦΕΚ 154/Α΄/25-7-97).
 • Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Γ’ Τάξεως με άδεια Δ’ Τάξης & 5ετή προϋπηρεσία & εξετάσεις (ΠΔ 340/98 – ΦΕΚ 228/Α΄/6-10-98).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Με την άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον επιχείρησης και το θεωρητικό υπόβαθρο που καλύπτει ο φοιτητής μέσα στο ΙΕΚ, σε εικονική επιχείρηση, παρακολουθεί σεμινάρια και εκπαιδεύεται μέσω ειδικών projects στο πως λειτουργεί η αγορά εργασίας. Επιπλέον συνεργάζεται με διευθυντικά στελέχη μεγάλων εταιρειών και γνωρίζει την τεχνογνωσία που εργάζονται τα στελέχη στις επιχειρήσεις. Έτσι αποκτά κύρος σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της αγοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό τομέα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Σε μεγάλες τράπεζες, δημόσιους οργανισμούς μέσω και του ΑΣΕΠ, Ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εμπορίου, εταιρείες ναυτιλίας και τουρισμού, Βιομηχανίες και πολυεθνικές επιχειρήσεις και τέλος να ανοίξει τη δική του επιχείρηση.

Δίπλωμα Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

 • εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης και την λογιστική
 • ο προσδιορισμός και η εμφάνιση της οικονομικής κατάστασης – περιουσίας – της επιχείρησης
 • οι μεταβολές των σοιχείων της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και η παρακολούθησή τους
 • οι λογαριασμοί
 • λογιστικά βιβλία και στοιχεία
 • τα λογιστικά σφάλματα και η διόρθωσή τους
 • έννοια και λειτουργία των λογαριασμών του ΕΓΛΓ
 • αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
 • λογιστικά συστήματα
 • λογιστική υποκαταστημάτων
 • στοιχεία αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως
 • μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και στοιχείων
 • αριθμοδείκτες

ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ

 • αστικό δίκαιο
 • πηγές του δικαίου
 • υποκείμενα δικαίου
 • περί του δικαιώματος
 • περί δικαιοπραξιών
 • περί αντοπροσωπεύσεως
 • περί παραγραφής και αποσβεστικής προθεσμίας
 • περί της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ενοχικό
 • εμπορικό δίκαιο
 • εμπορικά βιβλία
 • πιστωτικοί τίτλοι
 • εταιρίες
 • πτωχευτικό δίκαιο
 • εργατικό δίκαιο

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • εισαγωγικές έννοιες
 • περί ποσών – ποσοστών
 • απλή μέθοδος των τριών, σύνθετη μέθοδος των τριών, ποσοστά
 • περί μερισμού
 • προβλήματα μερισμού
 • προβλήματα εταιρίας
 • περί απλού τόκου
 • προεξόφληση
 • περί ισοδύναμων γραμματίων
 • ανατοκισμός ή σύνθετος τόκος
 • ράντες
 • δάνεις ενιαία
 • ομολογιακά δάνεια

– ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

 • εισαγωγή
 • συλλογή στατιστικών στοιχείων
 • παρουσίαση στατιστικών στοιχείων
 • εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων μια μεταβλητής
 • μέτρα θέσεως
 • μέτρα διασποράς
 • ασυμετρία – κύρτωση
 • παλινδρόμηση και συσχέτιση δυο μεταβλητών
 • χρονολογικές σειρές
 • αριθμοδείκτες

– ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι, ΙΙ

 • χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης επιχείρησης
 • η ενεργοποίηση των επιχειρήσεων – οργανισμών
 • η λειτουργία του προγραμματισμού και η λήψη αποφάσεων
 • η λειτουργία της οργάνωσης
 • η λειτουργία της διεύθυνσης και ο ανθρώπινος παράγοντας
 • η λειτουργία του ελέγχου

-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • εισαγωγή στην τεχνική συναλλαγών
 • εμπόριο – εμπόρευμα – εμπορικές αγοραπωλησίες
 • συμπληρωματικοί όροι αγοραπωλησίας
 • ανταγωνισμός
 • εμπορικά επαγγέλματα
 • πίστη – πίστωση – πιστωτικοί τίτλοι
 • συγκοινωνία
 • χρηματιστήρια
 • βιομηχανία
 • μορφές χρηματοδοτήσεων
 • τράπεζες

– ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Ανάλυση και Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) όπως ισχύει κάθε φορά (σήμερα) με τις τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Να σημειωθεί ότι θα γίνεται χρήση των φορολογικών εντύπων όπως προβλέπονται από τα οικεία άρθρα.

– ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • εισαγωγή στις Εμπορικές Εταιρίες
 • η Ομόρρυθμη Εταιρία
 • η Ετερρόρυθμη Εταιρία
 • συμμετοχική ή Αφανής Εταιρία
 • η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
 • η Ανώνυμη Εταιρία
 • η λόγιστική του συνεταιρισμού
 • διάλυση και εκκαθάριση των εταιριών

– ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι, ΙΙ

 • η δομή της βιομηχανικής επιχείρησης
 • κόστος
 • η λογιστική των εξόδων στη βιομηχανική επιχείρηση
 • περιεχόμενο, λειτουργία, συνδεσμολογία των λογ/σμων της 9ης ομάδας του Ε.Γ.Λ.Σ.
 • κοστολόγηση
 • κόστος παραγωγής και διάθεσης

– ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ

 • Ανάλυση και ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν.Δ. 3323/55 “Περί Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων” όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
 • Ανάλυση και ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν.Δ. 3843/58 “Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων” όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
 • Πρακτικές Ασκήσεις με την συμπλήρωση φορολογικών εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7, Ε8 Δηλώσεων Εισοδήματος κερδών όλων των μορφών εταιριών κερδοσκοπικών και μη, αποδόσεις παρακρατούμενων φόρων από κάθε περίπτωση εισοδήματος και τελών όπως προβλέπονται από το φορολογικό ημερολόγιο υποχρεώσεων.
 • Ανάλυση και ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν.Δ. 1642/86 “Φόρος Προστιθέμενης Αξίας” όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
 • Πρακτικές Ασκήσεις που περιλαμβάνουν εφαρμογές για εξαγωγή Αποτελέσματος εξωλογιστικά βάσει Κ.Β.Σ. ή εσωλογιστικά και για τις τρεις (Α, Β, Γ) κατηγορίες βιβλίων, διανομή ή κερδών των εταιριών εμπορικών και αστικών, δηλώσεις ΦΠΑ, έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών περιοδικές, εκκαθαριστικές, κλπ.

– ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
Εκμάθηση ενός συγκεκριμένου και ευρείας χρήσεως Λογιστικού πακέτου Εσόδων – Εξόδων για τήρηση βιβλίων Α και Β κατηγορίας, χρεωπιστώσεις πελατών και προμηθευτών, τιμολόγηση, αναλυτικές καταστάσεις, στατιστικά στοιχεία πελατών, προμηθευτών, δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος, συγκεντρωτικών καταστάσεων και ότι αφορά την διαχείριση ενός Λογιστικού Γραφείου (π.χ. της Singular, της Logic, της Unisoft κλπ.). Εκμάθηση ενός συγκεκριμένου και ευρείας χρήσεως λογιστικού πακέτου μισθοδοσίας.

-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ
Ασκήσεις τήρησης βιβλίων Α, Β, Γ κατηγορίας, ΕΠΕ, ΑΕ.

-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ Windows
Εκμάθηση προγράμματος επεξεργασίας κειμένου ευρείας χρήσεως σε περιβάλλον Windows όπως Word, Word Perfect, Amipro κλπ. στις νεώτερες εκδόσεις τους.

-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΣΕ Windows
Εκμάθηση προγράμματος λογιστικών φύλλων π.χ. Lotus 123, Excell κλπ. στις νεότερες εκδόσεις τους.

– ΑΓΓΛΙΚΑ

– ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης σπουδών – συνέχισης σπουδών στο ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ
 • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
 • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Σεμινάρια και εξειδικεύσεις (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
 • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
 • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.

Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.

Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ της ειδικότητας αυτής, εκπαιδεύονται σε εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα όργανα και συσκευές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Tο IEK IΠΠOKPATEIOΣ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να παρακολουθήσουν έναν ευρύ κύκλο σεμιναρίων και επιμορφωτικών διαλέξεων. Eνδεικτικά αναφέρουμε: κατάρτιση ισολογισμού εταιρειών, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, leasing, franchising.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται σε προγράμματα που διαρκούν 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημερινή διδασκαλία σε ωράριο, που επιλέγουν κατά την εγγραφή τους:

   • Πρωινά ωράρια μεταξύ 9:00 και 13:30
   • Μεσημεριανά ωράρια μεταξύ 13:00 και 17:30
   • Απογευματινά ωράρια μεταξύ 17:00 και 21:00

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.

Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]