Ο τεχνικός ιατρικών οργάνων έχει ως αντικείμενο εργασίας τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των ιατρικών οργάνων και συσκευών διάγνωσης και θεραπείας με στόχο την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία τους.

Οι κυριότερες εργασίες του τεχνικού ιατρικών οργάνων είναι η συναρμολόγηση όλων των ιατρικών οργάνων και των συσκευών διάγνωσης και θεραπείας, ο προληπτικός έλεγχος και συντήρηση των μηχανημάτων, η επισκευή των οργάνων και η αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών για την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι διπλωματούχοι “Τεχνικοί Ιατρικών Οργάνων” μπορούν να απασχοληθούν σε:

Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Διαγνωστικά Κέντρα, Θεραπευτήρια, Τεχνικά Τμήματα των Ιδιωτικών Κλινικών, Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Μικρομεσαίες ή Μεγάλες Βιομηχανίες ή Εργοστάσια Παραγωγής Ιατρικών Οργάνων, Εμπορικές Αντιπροσωπείες και Καταστήματα Πώλησης Ιατρικών Οργάνων, ως Eλεύθεροι Eπαγγελματίες ή δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση στο χώρο επισκευής μηχανημάτων υγείας.

Δίπλωμα Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής

Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Μαθήματα Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι,ΙΙ
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των καταρτιζόμενων στις έννοιες της Πληροφορικής και μια πρώτη επαφή με την Ιατρική πληροφορική. Οι έννοιες που αναπτύσσονται τους εξοικειώνουν με την οργάνωση και λειτουρία του υπολογιστή.

-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης απλών προβλημάτων με τη βοήθεια αλγορίθμων.

-ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Visual Basic
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του καταρτιζόμενου με τις αρχές και το προγραμματιστικό περιβάλλον της Visual Basic καθώς και να αποκτήσει αυτός ικανότητες ανάλυσης και σχεδιασμού εφαρμογών σε Visual Basic.

-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(Windows, Unix, Linux) I, II
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των λειτουργικών συστημάτων Windows NT, 2000, ώστε να έχουν οι καταρτιζόμενοι τη δυνατότητα να εργαστούν στο αντίστοιχο περιβάλλον. Το μάθημα καλύπτει βασικές έννοιες, τα εργαλεία και τη διαχείριση του συστήματος.
Μεγάλη σημασία αποδίδεται στις εργαστηριακές ασκήσεις για την κατανόηση της λειτουργικότητας των συστημάτων.

-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ Windows
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου σε περιβάλλον των Windows.

-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΣΕ Windows
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με τη χρήση και την ποικιλία των εφαρμογών των προγραμμάτων επεξεργασίας λογιστικών (SpreadSheets), ενός βασικού εργαλείου του περιβάλλοντος Windows.

-ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του καταρτιζόμενου με τις τεχνικές και τις μεθόδους της ανάλυσης, σύνθεσης, δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας.

-ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο καταρτιζόμενος τις πρωτογενείς δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παράσταση ή περιγαρφή γεγονότων (ακέραιοι αριθμοί, πραγματικοί αριθμοί, λογικά δεδομένα, δεδομένα χαρακτήρων κλπ.), για το πως οι δομές αυτές παρίστανται και αποθηκεύονται σε ένα σύστημα Η/Υ, αλλά και πως χρησιμοποιούμε τις δομές αυτές (πίνακες, αρχεία για τη λύση προβλημάτων, οργάνωση αρχείων).

-ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος ικανότητες ανάλυσης και προγραμματισμού επίλυσης προβλήματων με τη βοήθεια της γλώσσας C++.

-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ Windows
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με τη χρήση ενός προγράμματος Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων σε περιβάλλον Windows.

Στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του προγράμματος για να διαχειρίζονται μια βάση δεδομένων.

-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ Η-Υ
Τα σύγχρονα Πληροφορικά Συστήματα σχεδιάζονται ώστε να λειτουργούν σε ON-LINE περιβάλλον με τη βοήθεια δικτύου υπολογιστών.

Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται για τις βασικές έννοιες επικοινωνιών, ώστε να ελιναι πέτοιμοι να εστιάσουν στη χρήση ενός συγκεκριμένου τοπικού δικτύου.

Τέλος εργαζόμενοι σε περιβάλλον όπου είναι διασυνδεδεμένες υπολογιστικές διατάξεις, να μπορούν να αναγνωρίζουν το επικοινωνιακό αυτό περιβάλλον.

-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ I, II
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με τις έννοιες του Διαδικτύου.
Δίνονται οι βασικές αρχές λειτουργίας του και αναλύεται το πακέτο Frontpage με τις εντολές και τεχνικές ανάπτυξης ιστοσελίδων.

-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων στους καταρτιζόμενους σχετικά με προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού στο Διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Java, JavaScript και VBScript.

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ,ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της θεωρίας των πολυμέσων καθώς και της επεξεργασίας σημάτων με έμφαση στα ηχητικά σήματα.

Επίσης η κατανόηση των τεχνολογιών που υπεισέρχονται στις εφαρμογές πολυμέσων καθώς και η ανάλυση και σχεδίαση τέτοιων εφαρμογών.

Μαθήματα Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής-ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ I, II
Γενικές και ειδικές γνώσεις στην Ανατομία και Φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος με σκοπό την πληρέστερη γνώση του ανθρώπινου οργανισμού.

-ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ I, II
Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των σπουδαιότερων νοσολογικών οντοτήτων.

– ΒΙΟΣΤΑΤΙΚΗ I, II
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των καταρτιζομένων σε βασικές γνώσεις αναγκαίες για την στατιστική επεξεργασία ιατρικών δεδομένων που εντάσσονται στην Περιγραφική Βιοστατιστική.

-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ I, II
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.

-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η-Υ I, II
Σκοπός του μαθήματος είναι να μάθει την χρησιμότητα των στατιστικών πακέτων στη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών και να γίνει χρήστης των περιγραφικών διαδικασιών ενός τέτοιου πακέτου.

-ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Σκοπός του μαθήματος είναι ο καταρτιζόμενος να εννοήσει τι είναι Δημόσια Υγεία, τι Ατομική Υγεία, τις διαφορές μεταξύ μόλυνσης – λοίμωξης, τι διαπραγματεύεται η Κοινωνική Υγιεινή και να αποκτήσει γενικές γνώσεις των βασικών αρχών της Υγείας.
– Να μελετηθούν οι τρόποι που η Υγιεινή εφαρμόζει στη πρόληψη των ασθενειών.
– Να δειχθεί ο σημαντικός ρόλος της διατροφής, της καθαριότητας και της επίδρασης εξωγενών παραγόντων.

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων από τους καταρτιζόμενους που θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν τις βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης των Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τον καταρτιζόμενο με τις απαραίτητες γνώσεις χειρισμού και υποστήριξης στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων για ιατρικά και νοσοκομειακά αρχεία.

-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟRACLΕ – Γλώσσα SQL
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των καταρτιζόμενων με τη γλώσσα SQL και η εξοικείωση με το περιβάλλον της ORACLE για τη διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων και την υλοποίηση αποδοτικών εφαρμογών.

-ΑΓΓΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορεί να χρησιμοποιεί ο καταρτιζόμενος εκτός από τις βασικές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας, την Ιατρική και Νοσοκομειακή ορολογία.

-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή της απαραίτητης γνωστικής υποδομής ώστε να μπορεί να συμμετάσχει ο καταρτιζόμενος στην διαδικασία διαχείρισης ενός έργου ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος υγείας.

-ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ και Η-Υ
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τον καταρτιζόμενο με τη βασική ορολογία της πληροφορικής.

-ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ-ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση των βασικών αρχών της Τηλεϊατρικής καθώς και των βασικών εφαρμογών της στους διάφορους τομείς της Ιατρικής. Επίσης παρουσιάζονται οι δυνατότητες των σύγχρονων και ασύγχρονων συστημάτων Τηλεκπαίδευσης.

-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση των αρχών λειτουργίας και χειρισμού ιατρικών συσκευών και ειδικότερα αυτών που λειτουργούν με μικροεπεξεργαστές. Επίσης παρουσιάζεται το σύστημα διαχείρισης Βιοϊατρικής τεχνολογίας στο περιβάλλον των μονάδων Υγείας.

-ΑΓΓΛΙΚΑ
σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος την ικανότητα να επικοινωνεί προφορικά και γραπτά στην αγγλική γλώσσα

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης σπουδών – συνέχισης σπουδών στο ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ
 • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
 • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Σεμινάρια και εξειδικεύσεις (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
 • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
 • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.

Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.

Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ της ειδικότητας αυτής, εκπαιδεύονται σε εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα όργανα και συσκευές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ πραγματοποιεί ειδικά σεμινάρια της ειδικότητας για να μπορούν οι φοιτητές και εν γένει επαγγελματίες να είναι συνεχώς ενημερωμένοι για τις καινούργιες εξελίξεις στον τομέα απασχόλησης τους.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]