Τί είναι ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEO GAMES)
Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από τον ΟΕΕΚ, στην ειδικότητα “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Ε. και προορίζεται για εργασιακούς χώρους όπου συντελείται:
κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών (Application Software) στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Αναλυτικότερα μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο, σε Οργανισμούς ή στον Ιδιωτικό τομέα στην:

 • Ανάπτυξη υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής (Developer)
 • Τεχνική υποστήριξη Υπολογιστικών συστημάτων και ανεξάρτητων Η/Υ
 • Πώληση προϊόντων Πληροφορικής
 • Διαχείριση Συστήματος (system admin) ή Βάσεων Δεδομένων (DBA) ή Ασφάλειας (Sec Admin) Πληροφοριακών Συστημάτων και ανεξάρτητων Η/Υ
 • Διαχείριση Συστήματος παροχής υπηρεσιών INTERNET
 • Τεχνική υποστήριξη Δικτύων ΥπολογιστώνΧρήση Η/Υ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ειδικότερα μπορεί να εργασθεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ. που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής.

Δίπλωμα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • εισαγωγή
 • αναπαράσταση και κωδικοποίηση πληροφορίας
 • υλικό Η/Υ
 • λογισμικό Η/Υ
 • η εκτέλεση προγράμματος από τον Η/Υ
 • περιφερειακές μονάδες
 • επεξεργασία δεδομένων
 • πληροφοριακά συστήματα
 • λογισμικό αυτοματισμού γραφείου

-ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

 • διασύνδεση με το διαδίκτυο
 • ανάλυση – σύνθεση προβλήματος
 • βασικές έννοιες αλγορίθμων
 • βασικές αλγοριθμικές δομές
 • σχεδίαση αλγορίθμων
 • δομές δεδομένων και αλγόριθμοι
 • εισαγωγή στον προγραμματισμό
 • πίνακες – εγγραφές

-ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (PASCAL)

 • εισαγωγή
 • βασικά στοιχεία
 • μεταβλητές – τύποι – τελεστές
 • εντολές ελέγχου και επανάληψης
 • δείκτες – πίνακες – strings
 • αναδρομή

-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

 • εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα
 • βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων
 • δομή λειτουργικών συστημάτων
 • βασικές εργασίες λειτουργικών συστημάτων
 • το λειτουργικό σύστημα MS-DOS
 • το παραθυρικό περιβάλλον των Windows
 • λογισμικό αποκατάστασης δεδομένων/δοκιμών

-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNET

 • μοντέλο επικοινωνιών δεδομένων
 • στοιχεία μετάδοσης
 • μέσα μετάδοσης
 • τεχνικές μετάδοσης
 • δίκτυα επικοινωνίας
 • συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης
 • Digital Subscriber Line / DSL
 • μισθωμένες γραμμές
 • πρότυπο αναφοράς Open Systems Interconnection / OSI
 • εισαγωγή στο INTERNET και στην Υπηρεσία περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό / WWW
 • εισαγωγή στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο
 • λοιπές βασικές υπηρεσίες INTERNET
 • διασύνδεση με το διαδίκτυο

– ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ

 • αλγόριθμοι ταξινόμησης
 • αλγόριθμοι αναζήτησης
 • επεξεργασία συμβολοσειρών
 • τεχνικές ανάλυσης
 • σχεδίαση αποδοτικών δομών και αλγορίθμων

– ΒAΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

 • εισαγωγή
 • δομές δεδομένων για εξωτερικές όψεις
 • αποθήκευση και προσπέλαση της βάσης
 • το σχεσιακό μοντέλο
 • το ιεραρχικό μοντέλο
 • το δικτυακό μοντέλο
 • η βάση δεδομένων Ms Access ή SQL server ή MySQL
 • διάκριση της SQL
 • χειρισμός δεδομένων
 • πράξεις – συναρτήσεις
 • περιορισμοί
 • διαχείριση βάσης δεδομένων – ενσωματωμένη SQL

– ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι, ΙΙ

 • εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών
 • δομή και αρχιτεκτονικές δικτύων
 • το μοντέλο OSI
 • το μοντέλο TCP/IP
 • το επίπεδο δικτύου στο Internet
 • τα πρωτόκολλα μεταφοράς TCP και UTP για το Internet
 • φυσικό επίπεδο
 • το τηλεφωνικό σύστημα
 • εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών – TCP/IP

– ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • επικοινωνία
 • δεξιότητες
 • τα μέσα δημοσιότητας
 • έννοια της επιχείρησης
 • λειτουργίες
 • στοιχεία marketing

Μαθήματα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής– ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (s/w engineering)

 • εισαγωγή στη τεχνολιγία λογισμικού
 • ανάλυση απαιτήσεων
 • μέθοδοι αρχιτεκτονικής σχεδίασης
 • τεχνικές προγραμματισμού, εργαλεία και περιβάλλοντα
 • ο έλεγχος και ο κύκλος ζωής του λογισμικού
 • διαχείριση της ανάπτυξης λογισμικού
 • διασφάλιση ποιότητας
 • διαχείριση ρίσκου

– ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙV (C ++)

 • εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και στη C++
 • συναρτήσεις
 • βασικές κλάσεις
 • δείκτες
 • αναφορές
 • κληρονομικότητα
 • πολυμορφισμός

– ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ(ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ)
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να ενημερωθεί ο καταρτιζόμενος για τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς νομοθετικού πλαισίου που αναφέρεται σε:

 • προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (νόμος υπ’ αριθμ. 2472/97)
 • σχετική νομοθεσία περί της διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ Ν.2672/98 ΦΕΚ 290 κλπ)
 • σχετικούς κανονισμούς επικοινωνιών του δημοσίου (ΚΕΔΥ) και αντίστοιχους της ΕΕ
 • οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών διατάξεων
 • προσωπική ιδιοκτησία
 • ηλεκτρονικές υπογραφές
 • καινοτομίες
 • πατέντες
 • πνευματική ιδιοκτησία
 • άδειες χρήσης λογισμικού
 • έμπιστες οντότητες

– ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V – Client Server Εργαλεία IDE διαχ. RDBMS

 • εισαγωγή στην έννοια του Client – Server Computing
 • συστατικά του Client – Server Computing: o Client
 • συστατικά του Client – Server Computing: o Server
 • συστατικά του Client – Server Computing: η σύνδεση
 • ισχυροί servers και ισχυροί clients (fat servers και fat clients)
 • η σημασία του Client – Server Computing
 • ανάπτυξη εφαρμογών client / server

– ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Θα πρέπει ο καταρτιζόμενος να ολοκληρώσει μια εργασία (εφαρμογή) σε ένα από τα παραπάνω μαθήματα υπό την επίβλεψη του αντίστοιχου εκπαιδευτή. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γνώσεις που αποκόμισε από όλα τα εξάμηνα προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος. Η εργασία θα έχει θέση τελικού μαθήματος και μπορεί να αναληφθεί και διεκπεραιωθεί από ομάδα μαθητών.

– ΑΓΓΛΙΚΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης σπουδών – συνέχισης σπουδών στο ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ
 • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
 • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Σεμινάρια και εξειδικεύσεις (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
 • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
 • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.

Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.

Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ της ειδικότητας αυτής, εκπαιδεύονται σε εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα όργανα και συσκευές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται σε προγράμματα που διαρκούν 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημερινή διδασκαλία σε ωράριο, που επιλέγουν κατά την εγγραφή τους:

   • Πρωινά ωράρια μεταξύ 9:00 και 13:30
   • Μεσημεριανά ωράρια μεταξύ 13:00 και 17:30
   • Απογευματινά ωράρια μεταξύ 17:00 και 21:00

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.

Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]