α) ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος των ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων σε Δημόσια και Ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, είναι η παραγωγή άρτιων απεικονιστικών εξετάσεων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους, όπως καθορίζονται από τις συστάσεις και τις επιστημονικές προϋποθέσεις της κλινικής διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών.

Αντίστοιχα στόχος των ακτινοθεραπευτικών τμημάτων των ογκολογικών κέντρων είναι η ακτινοθεραπεία των ογκολογικών ασθενων με την χρήση μηχανημάτων και συσκευων υψηλής τεχνολογίας. Η επιστημονική υπευθυνότητα των ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων των Δημόσιων οργανισμών περίθαλψης καθώς και των κάθε μορφής ιδιωτικων ακτινοδιαγνωστικών κέντρων ή μεμονωμένων ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων ανατίθεται από το νόμο στους ιατρούς με την ιατρική ειδικότητα της ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ. Για τα ακτινοθεραπευτικά τμήματα η επιστημονική υπευθυνότητα ανήκει στους ιατρούς με την ειδικότητα της ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΠΑΣ.

Ο Χειριστής Ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών απεικονίσεων ή ακτινοθεραπείας, επικουρεί τον Τεχνολόγο Ακτινολόγο στο έργο του και συνεργάζεται στενά μαζί του για την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος και την σωστή και αποδοτική χρησιμοποίηση των μηχανημάτων.

β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Οι ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών απεικονίσεων (εφεξής στο κείμενο θα αναφέρονται ως Χ.Ι.Μ.Σ.Α.) ή ακτινοθεραπείας, προορίζεται να εργάζονται σε ακτινοδιαγνωστικές ή ακτινοθεραπευτικές μονάδες αντίστοιχα, του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα υγείας. Ο ρόλος τους είναι να χειρίζονται τα μηχανήματα και τις συσκευές των παραπάνω αναφερομένων τμημάτων υπό την τεχνική επίβλεψη των Τεχνολόγων Ακτινολόγων και μέσα στις επιστημονικές και ιατρικές προϋποθέσεις που καθορίζει η Ιατρική ομάδα.

2. Οι Χ.Ι.Μ.Σ.Α. μπορούν να βοηθούν στην εκτέλεση της αιτούμενης, από τον κλινικό ιατρό Ακτινολογικής εξέτασης ή στην προετοιμασία του ασθενούς για την διενέργεια της ακτινοθεραπείας, μαζί με τον υπεύθυνο Τεχνολόγο ακτινολόγο και σύμφωνα με τις υποδείξεις ή αντίστοιχα τα πλάνα θεραπείας των επιστημονικών υπευθύνων των τμημάτων και των ειδικευμένων ιατρών.

3. Οι Χ.Ι.Μ.Σ.Α μπορούν να χειρίζονται τις συσκευές του εμφανιστηρίου των ακτινολογικών φίλμ, και του stimulator (εξομοιωτή) των ακτινοθεραπευτικών τμημάτων για το σχεδιασμό του ακτινοθεραπευτικού πεδίου.

4. Οι Χ.Ι.Μ.Σ.Α μπορούν να αναλαμβάνουν υπευθυνότητες, για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών καθώς και του γενικού τεχνολογικού εξοπλισμού του εργαοτηρίου, καθώς και την παρακολούθηση και επάρκεια των αναλωσίμων υλικών.

5. Οι Χ.Ι.Μ.Σ.Α οφείλουν όπως όλοι να γνωρίζουν τους γενικούς κανόνες της δεοντολογίας που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών, όπως το ιατρικό απόρρητο, την αποφυγή κρίσεων για τις συστάσεις των συναδέλφων τους και την πιστή τήρηση των γραπτών και προφορικών οδηγιών του θεράποντα ιατρού των επιστημονικών υπευθύνων και του Τ.Α. (Τεχνολόγου – Ακτινολόγου)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ: Απόκτηση γενικών γνώσεων της δομής και της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα πρέπει με εποπτικό και απλό τρόπο να ενημερωθεί ο σπουδαστής για τα οργανικά συστήματα του ανθρώπινου σώματος , την ονοματολογία, την τοπογραφία τους καθώς και τις βασικές τους λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργάνων των διαφόρων συστημάτων. Είναι αναγκαίο το μάθημα αυτό να γίνει με πλούσια εποπτικά μέσα και να δοθεί έμφαση στην εικόνα καθώς και στην επιστημονική ονοματολογία.

2. ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΣΤΟΧΟΣ: Απόκτηση γνώσεων ατομικής και δημόσιας υγιεινής, βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών, επιδημιολογίας των ασθενειών και γενικών αρχών μεταδόσεως και προστασίας από τα λοιμώδη νοσήματα.

3. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ
ΣΤΟΧΟΣ: Απόκτηση ειδικών γνώσεων για τη φύση, την παραγωγή και τη δράση των ακτινοβολιών.

4. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ: Απόκτηση βασικών γνώσεων για την βιολογική δράση της ακτινοβολίας (σωματιδιακή και Χ) και μετρά για την προστασία του ατόμου που χειρίζεται τα διάφορα μηχανήματα και συσκευές παραγωγής ακτινοβολιών καθώς και τους κανόνες ακτινοπροστασίας των ασθενών και του περιβάλλοντος.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΤΟΧΟΣ: Εξοικείωση με την απεικόνιση των φυσιολογικών ανατομικών μορίων και οργάνων στις διάφορες απεικονιστικές εξετάσεις (κλασική ακτινογραφία, Αξονική και Μαγνητική τομογραφία, Υπερηχοτομογραφία).

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΤΟΧΟΣ: Εξοικείωση με την απεικόνιση των παθολογικών ευρημάτων των οργάνων στις διάφορες απεικονιστικές εξετάσεις (κλασική ακτινογραφία, Αξονική και Μαγνητική τομογραφία, Υπερηχοτομογραφία). Για τους χειριστές που λαμβάνουν την ειδικότητα της ακτινοθεραπείας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εμφάνιση και εξέλιξη των κακοήθων όγκων στον οργανισμό.

7. ΒΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ: Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων πάνω στις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις διάφορες απεικονιστικές εξετάσεις (κλασσική ακτινογραφία, Αξονική και Μαγνητική τομογραφία, Υπερηχοτομογραφία) ανάλογα με την παθολογία του οργανισμού που εξετάζεται.

8. ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ: Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων πάνω στις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ακτινοθεραπεία των κακοήθων όγκων , ανάλογα με το είδος της ακτινοβολίας που παράγουν τα μηχανήματα της Ακτινοθεραπείας.

9. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ: Πρακτική άσκηση με ‘’φαντάσματα’’ (fantoms) για την εξοικείωση με τις χρησιμοποιούμενες ακτινοδιαγνωστικές προβολές και θέσεις για την λήψη των προβολών αυτών στις διάφορες απεικονιστικές μεθόδους.

10. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ: Πρακτική άσκηση με ‘’φάντασματα’’ για την εξοικείωση με τις χρησιμοποιούμενες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές και τις θέσεις του ασθενούς, για την ακτινοβόλιση του, με ιδιαίτερη έμφαση στην μέριμνα για τα παρακείμενα ή υποκείμενα όργανα που πρέπει να προστατεύονται κατά την ακτινοβόλιση των οργάνων και των ιστών του ασθενούς.

11. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤΟΧΟΣ: Εκμάθηση της επιλεγόμενης ξένης γλώσσας με έμφαση στη διεθνή ορολογία της ειδικότητας της ακτινοδιαγνωστικής ή της ακτινοθεραπείας αντίστοιχα.

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Πρακτικές γνώσεις για την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και των υπολογιστών για την διαχείριση και λειτουργία των αντιστοίχων ιατρικών τμημάτων. (Σχεδιασμός διαγνωστικών ή θεραπευτικών προγραμμάτων, διαχείρηση των ασθενών κ.λ.π.)

Δίπλωμα Βοηθός Ακτινολόγου

Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Στόχος: Απόκτηση γενικών γνώσεων της δομής και της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα πρέπει με εποπτικό και απλό τρόπο να ενημερωθεί ο σπουδαστής για τα οργανικά συστήματα του ανθρωπίνου σώματος, την ονοματολογία, την τοπογρφαία τους καθώς και τις βασικές τους λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργάνων των διαφόρων συστημάτων. Είναι αναγκαίο το μάθημα αυτό να γίνει με πλούσια εποπτικά μέσα και να δοθεί έμφαση στην εικόνα καθώς και στην επιστημονική ονοματολογια.

ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Στόχος: Απόκτηση γνώσεων ατομικής και δημόσιας υγιεινής, βασικές γνώσεις πρώτων βοήθειων, επιδημιολογίας των ασθενειών και γενικών αρχών μεταδόσεως και προστασίας πο τα λοιμώδη νοσήματα.

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ
Στόχος: Απόκτηση ειδικών γνώσεων για τη φύση, την παραγωγή και τη δράση ακτινοβολιών

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στόχος: Απόκτηση βασικών γνλωσεων για την βιολογική δράση της ακτινοβολίας (σωματιδιακή και Χ) και μέτρα για την προστασία του ατόμου που χειρίζεται τα διάφορα μηχανήματα και συσκευές παραγωγής ακτινοβολιών καθώς και τους κανόνες ακτινοπροστασίας των ασθενών και του περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Στόχος: Εξοικείωση με την απεικόνιση των παθολογικών ευρημάτων των οργάνων στις διάφορες απεικονιστικές εξετάσεις (κλασική ακτινογραφία, Αξονική και Μαγνητική τομογραφία, Υπερηχοτομογραφία). Για τους χειριστές που λαμβάνουν την ειδικότητα της ακτινοθεραεπίας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εμφάνιση και εξέλιξη των κακοήθων όγκων στον οργανισμό.

ΒΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Στόχος: Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων πάνω στις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ακτινοθεραπεία των κακοήθων όγκων, ανάλογα με το είδος της ακτινοβολίας που παράγουν τα μηχανήματα της Ακτινοθεραπείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Στόχος: Πρακτική άσκηση με ¨φαντάσματα¨(fantoms) για την εξοικείωση με τις χρησιμοποιούμενες ακτινοδιγανωστικές προβολές και θέσιες για την λήψη των προβολών αυτών στις διάφορες απεικονιστικές μεθόδους.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Στόχος: Πρακτική άσκηση με ¨φαντάσματα¨(fantoms) για την εξοικείωση με τις χρησιμοποιούμενες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές και τις θέσεις του ασθενούς, για την ακτινοβόλησή του, με ιδιαίτερη έμφαση στην μέριμνα για τα παρακείμενα ή υποκείμενα όργανα που πρέπει να προστατεύονται κατά την ακτινοβόληση των οργάνων και των ιστών του ασθενούς.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Στόχος: Εκμάθηση της επιλεγόμενης ξένης γλώσσας με έμφαση στη διεθνή ορολογία της ειδικότητας της ακτινοδιαγνωστικής ή της ακτινοθεραπείας αντίστοιχα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Πρακτικές γνώσεις για την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και των προσωπικών υπολογιστών για την διαχέιριση και λειτουργία των αντιστοίχων ιατρικών τμημάτων. (Σχεδιασμός διαγνωστικών ή θεραπευτικών προγραμμάτων, διαχείριση των ασθενών κ.λ.π.)

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου bachelor από το ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ (μέλος του Εκπ. Ομίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
  • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια σε όλη την διάρκεια των σπουδών (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Ανοίξαμε τον δρόμο στην εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
  • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
  • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
  • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
  • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.
  • Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.
  • Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
  • Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ. καθορίζεται ο ετήσιος αριθμός των αποφοίτων των ΙΕΚ των οποίων η πρακτική άσκηση θα επιδοτείται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η επιλογή των επιδοτούμενων γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΠΕΠ. μετά από γνώμη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • οικονομική κατάσταση ασκούμενου
  • οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία)
  • κτήση κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Το ποσό της επιδότησης της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων ανέρχεται στο ποσό των 800 € κατ’εξάμηνο. Η επιδότηση χορηγείται στον ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του, αφού εγκριθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ της ειδικότητας αυτής, εκπαιδεύονται σε εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα όργανα και συσκευές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται σε προγράμματα που διαρκούν 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημερινή διδασκαλία σε ωράριο, που επιλέγουν κατά την εγγραφή τους:

 • Πρωινά ωράρια μεταξύ 9:00 και 13:30
 • Μεσημεριανά ωράρια μεταξύ 13:00 και 17:30
 • Απογευματινά ωράρια μεταξύ 17:00 και 21:00

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.

Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]